skip to Main Content

Duyu Bütünleme Değerlendirme

1972 yılında Ergoterapist Jean Ayres tarafından tanımlanan “Duyu Bütünleme”, kişinin vücudundan ve çevresinden aldığı duyusal uyarıları anlamlandırması, organize etmesi ve adaptif cevabı açığa çıkarması olarak tanımlanan nörolojik bir süreçtir.

Duyu bütünleme, akademik öğrenme ve sosyal davranışlar için temel oluşturur. Duyu Bütünleme Terapisin’de, değerlendirme sonuçlarına göre uygulanan müdahale programı ile çocukların yaşadıkları duyusal tecrübelerin nörofizyolojik adaptasyonu ve çocuğun duruma uygun adaptif cevap açığa çıkarması sağlanır. Bu sayede çocuk çevresiyle olan sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimini pozitif yönde arttırır.

Testin bölümleri;

Uzaysal Görüntüleme (Space Visualization)
Figür – Yer Algısı (Figure – Ground Perception)
Ayakta Durma ve Yürüme Dengesi (Standing and Walking Balance)
Manuel Form Algısı (Manual Form Perception)
Kinestezi (Kinesthesia)
Parmak Tanıma (Finger Identification)
Grafestezi (Graphesthesia)
Dokunsal Uyarımın Lokalizasyonu (Localisation of Tactile Stimuli)
Sözel Komutun Uygulanması (Praxis on Verbal Command)
Şekil Kopyalama (Design Copying)
Postüral Taklit (Postural Praxis)
Oral Taklit Uygulama (Oral Praxis)
Sıralama Taklit Uygulaması (Sequencing Praxis)
Bilateral Motor Koordinasyon (Bilateral Motor Coordination)
Motor Doğruluk (Motor Accuracy)
Yapısal Taklit Uygulaması (Constractional Praxis)
Rotasyonel Vestibuler Test (Postrotary Nystagmus)

Çocuklarda Yeme Bozukluğu Değerlendirme

Beslenme, 25 (tipik gelişim) / 32 (atipik gelişim) farklı beceri gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bazı çocuklar bu becerilerin birini / birkaçını kazanmakla alakalı sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar beslenmenin bir aşamasında önümüze çıkar ve beslenmeyi sınırlar.

Pediatrik Yeme Bozuklukları Nelerdir ?

  • Oral Motor Yeme Bozukluğu
  • Duyusal Yeme Bozukluğu
  • Davranışsal Yeme Bozukluğu
  • Sınırlı Beslenme Alışkanlığı

Beslenme Terapisinde Değerlendirme

Duyusal
Yapısal
Oral Motor
Duygusal ve Davranışsal olarak kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir.

MOXO Dikkat & Performans Testi

MOXO, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili bulunmuştur; fakat testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO’da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır.

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, bireyin aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. Birey; bunu başarabilmek için çeldiricilerin aktif inhibisyonunu sağlamak zorunda bulunmakta, bu da testi çok daha zorlayıcı ve testin belirleyici niteliklerini de bir o kadar ileri düzeye getirmektedir.

Dikkat
Zamanlama
Hiperaktivite
Dürtüsellik

Çocuk Değerlendirme Testleri

Çocuk Resimleri Analizi

Çocukların çizmiş oldukları resimleri birçok resim özelliklerine göre analiz ederek resimler aracılıyla çocuğu anlamak, tanımak ve uygun desteği sağlamak amacıyla uygulanır.Bir insan çiz testi,aile çiz testi gibi alt uygulama yöntemleri bulunmaktadır.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

4-8 yaş arası çocukların görsel algılama yeteneklerini değerlendirmek için tasarlanmış bir performans testidir. Görsel algı becerileri sayesinde çocuklar, akademik başarıları için gerekli olan okuma, yazma, aritmetik ve diğer tüm becerileri kazanırlar.

Catell 2A Zeka Testi

7:6 ile 14 yaş arası bireyler ile okuma yazma bilmeyen yetişkinlere uygulanmaktadır. Tamamen görsel itemlerden oluşması nedeni ile kültürden arındırılmış bir zeka testidir. 4 alt test ve 46 maddeden oluşmaktadır. Her bir alt testin süresi farklı olmakla birlikte süreli bir testtir.

Catell 3A Zeka Testi

14 yaş ve üzerine yönelik uygulanan bu test zekanın soyut alanındaki işlevini saptamaya yöneliktir. Toplam 46 maddeden oluşan testi yanıtlama süresi 25 dakikadır.Testler yaş grubuna uygun şekilde hazırlanmıştır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Porteus Labirent Testi

Zeka ölçümünde kullanılan bir testtir. Temkinli davranmak, ileriyi görmek, çeşitli engellerden kendini korumak gibi özel zeka alanları ölçülür.

7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulama Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır.

Kent E-G-Y Testi

6-14 yaş arasındaki bireylerin zekasını incelemek ve patolojiyi saptamak amacıyla uygulanır. Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözeldir, hız testi değildir.

Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi

6 yaş 6 ay ve 12 yaş 11 ay aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Çocuktan kendisine gösterilen şekilleri çizmesi istenir. Gördüğünü çizebilme becerisinin değerlendirildiği b testte, çocuğun çizimleri değerlendirilir ve algısal olarak sıkıntı yaşadığı alanlar ortaya konur. Disletik çocukların, özllikle disgrafisi olan çocukların, görsel-motor algı alanında sıklıkla sıkıntı yaşadıkları unutulmamalıdır.

Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (AGTE)

0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-özbakım alanlarında çocuğun yaşıtlarına göre gelişimini değerlendirir. Çoğunlukla anneden veya çocuğun bakımından sorumlu kişiden alınan bilgilere göre doldurulur. Çocuğun, yaşıtlarının gerisinde olduğu bir alan çıkarsa bu alanda daha detaylı bir değerlendirme faydalı olacaktır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

4-6 yaş arasına uygulanan bu test, çocuğun akademik hayata başlamaya hazır olup olmadığını ölçer. Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar ve Kopya Etme şeklinde altı bölümden oluşmaktadır. Değerlendirme sonunda çocuğun okula başlamaya uygun bilgiye sahip olduğu veya olmadığı ortaya çıkar. Aile bu sonuçlara göre yönlendirilir.

Gessell Gelişim Figürleri

1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Çocuğun, kolaydan zora doğru sıralanmış şekilleri çizmesi istenir. Görsel algıyı ölçme amaçlı olsa da, gördüğünü çizebilme becerisini de ölçen bir testtir. Çocuğun çizimleri değerlendirilir ve buna göre çocuğun zihin yaşı elde edilir.

Peabody Resim Kelime Testi

2-12 yaş arası çocuklara uygulanan bir testtir. Özellikle alıcı dil becerilerini , kısaca kendine söyleneni anlama becerilerini ölçmek için kullanılır.

Luisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

Bu testte çocuklara bazı kısa öyküler okunur ve çocuğun bu öyküyü devam ettirmesi ve tamamlaması istenir. Çocuğun cevapları yorumlanarak, eğer varsa, kaygı, korku ve komplekslerine ve bunların nedenlerine ulaşılmaya çalışılır.

Beier Cümle Tamamlama Testi

A (6-18 yaş) ve B (13 yaş ve üzeri) formu şeklnde iki formdan oluşmaktadır. Kurumumuzda 6-18 yaş aralığını ölçen A Formu kullanılmaktadır. Çocuktan yarım bırakılmış cümleleri okuması ve dilediği gibi doldurması istenir. Verilen cevaplara göre çocuğun geçmiş ve gelecek algısı, anne ve baba algısı, kendilik algısı, arkadaşlarına karşı tutumu, karşı cinse karşı tutumu, korku ve kaykıları, suçluluk duygusu, iş veya okula karşı takıındığı tavır değerlendirilir.

Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği

Ülkemizde 9-13 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Çocuğun kendini değerlendirdiği bir envanterdir. Sorulan sorulara son iki haftasını düşünerek yanıt vermesi istenir. Bu yanıtlardan elde edilen puanlara göre çocuğun depresyon düzeyini gösterir.

MMPI Kişilik Testi

Uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartabilen özelliğe sahip bir testtir. Kağıt-kalem testidir. Bireysel ve grup olarak uygulama yapılabilir. 16 yaş üstü ve en az orta eğitim seviyesindeki bireylere uygulanır. Zaman sınırlaması bulunmaz. Ortalama 1,5-2 saatte uygulama tamamlanıt. Envanter; genel sağlığı, psikosomatik belirtileri, motor bozuklukları, cinsel, dini, politik ve sosyal tutumlar, eğitimsel, ailevi ve evlilik sorunları ile çeşitli nevrotik ve psikotik eğilimleri ölçmeyi amaçlayan 566 maddesi 10 klinik ve 3 geçerlik alt testi vardır.

Bireyin kişilik özelliklerini belirlemek, evlenecek çiftlerin kişilik olarak uyumlarını analiz etmek, kişilik tipini ve kişilik bozukluklarını belirlemek, özellikle risk faktörü yüksek olan işlerde işe alınacak bireylerin işe uygun olup olmadığını belirlemede kullanılan bir testtir.
Kurumumuzda MMPI Kişilik Testi uygulanmaktadır.

Zaman sınırlaması bulunmaz
Kağıt ve kalemle uygulanır.
Kişilik özelliklerini belirler

Bebeklerde Kapsamlı Değerlendirme

Bebeklerde kapsamlı değerlendirme; homeostatik, duyusal, emosyonel, motor ve kognitif faktörlerin ve bebeğin çevresinde olan tüm etmenlerin gelişim üzerine etkilerinin değerlendirilmesini içerir.

Test 4-18 ay arasındaki bebekleri kapsamaktadır. Toplam 5 alt bölümden ve 24 maddeden oluşur. Uygulama süresi yaklaşık 20 dakikadır.

Testin alt bölümleri;

Taktil Derin Basınca Cevap
Adaptif Motor Fonksiyonlar
Görsel Taktil İntegrasyon
Okulo-Motor Kontrol ve Vestibüler Uyarana Cevap

WISC-4 Zeka Testi

Çocuklar için Wechsler-IV (WISC-4 Zeka Testi), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zekâ testidir. Test, zekâ düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında ipuçları sunmaktadır.

Çocuğun yeterli veya geride olduğu tüm zihinsel yeteneklerin keşfedilmesiyle birlikte güçlü becerileri daha ileriye taşıyabilmek veya zayıf becerileri desteklemek mümkün olmaktadır. WISC-IV sonucu elde ettiğimiz veriler, çocuğun zihinsel faaliyetlerinin yaşıtlarının ne kadar gerisinde veya ilerisinde olduğunu öğrenmemize yardımcı olmakla birlikte üstün zihinsel potansiyele sahip çocuklar üzerinde farkındalık oluşturma işlevi taşımaktadır. Diğer yandan geliştirilmesi gereken zayıf zihinsel becerilere yönelik uygun destek programlarının vakit kaybetmeden hazırlanması sağlanabilmektedir.

Zeka puanı yüzdelik dilimi
Görsel – uzaysal işleme
Muhakeme yetenekleri
Kısa ve uzun süreli hafıza
Bilgi işleme hızı
Matematik yeteneği
Back To Top